Plán řízení rizik v algoritmickém obchodování

12.06.2023 15:54
Vítejte u pokračování série příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já. Dnes se zaměřím na řízení rizik v algotradingu.
 
Ve světě algoritmického obchodování, kde je nejdůležitější automatizace a rychlost, je nezbytné mít k dispozici spolehlivý plán řízení rizik. Algo obchodování, zkratka pro algoritmické obchodování, zahrnuje používání počítačových programů k provádění obchodních strategií. Přestože přináší řadu výhod, jako je vyšší efektivita a omezení lidských chyb, nese s sebou také neodmyslitelná rizika. Bez dobře definovaného plánu řízení rizik se obchodníci mohou vystavit značným finančním ztrátám. V tomto článku se budu zabývat prvky, které považuji za klíčové pro vytvoření komplexního plánu řízení rizik pro algo obchodování.
 
Pochopení rizik
Než se ponořím do specifik plánu řízení rizik, je nezbytné pochopit potenciální rizika spojená s obchodováním algo. Tato rizika lze obecně rozdělit do tří hlavních oblastí:
 
1. Tržní rizika
Tržní rizika jsou vlastní každé formě obchodování a týkají se možnosti finanční ztráty v důsledku nepříznivých pohybů na trhu. Při obchodování s algo nástroji mohou být tržní rizika zesílena vzhledem k rychlosti a objemu obchodů prováděných algoritmy. Faktory jako volatilita, likvidita a neočekávané události mohou významně ovlivnit výkonnost obchodních strategií. A kdo si myslí opak, nechť si přečte knihu Nassima Taleba „Černá labuť“.
 
2. Operační rizika
Operační rizika jsou spojena s technickou infrastrukturou (např. počítač, internetové připojení, dodávka elektřiny), procesy a personálem zapojeným do obchodování algo (rodina, zaměstnanci brokera). Tato rizika mohou zahrnovat selhání systému, problémy s připojením, problémy s integritou dat a lidské chyby. Selhání účinného řízení provozních rizik může vést k narušení obchodních činností a finančním ztrátám.
 
3. Rizika související s regulací a dodržováním předpisů
Algo obchodování podléhá různým regulatorním požadavkům a požadavkům na dodržování předpisů, které ukládají finanční orgány. Nedodržení těchto předpisů může mít za následek právní důsledky a poškození dobré pověsti. Pro zmírnění regulatorních rizik a rizik souvisejících s dodržováním předpisů je zásadní mít aktuální informace o příslušných zákonech, nařízeních a osvědčených postupech v odvětví.
 
Vytvoření plánu řízení rizik
Pro vytvoření komplexního plánu řízení rizik pro algo obchodování je třeba zvážit následující klíčové prvky:
 
1. Identifikace a hodnocení rizik
Prvním krokem při vytváření plánu řízení rizik je identifikace a posouzení potenciálních rizik spojených s algo obchodováním. To zahrnuje provedení důkladné analýzy tržních podmínek, obchodních strategií a provozních procesů. Pokud obchodníci předem identifikují a pochopí rizika, mohou přijmout proaktivní opatření ke zmírnění jejich dopadu.
 
2. Strategie zmírňování rizik
Po identifikaci rizik je zásadní vypracovat strategie na zmírnění jejich dopadu. To může zahrnovat zavedení kontrolních mechanismů rizik, jako jsou limity pozic, stop-loss příkazy, pravidelná aktualizace software, kontrola VPN, internetového připojení, záložní napájecí zdroj apod. Kromě toho mohou robustní technická infrastruktura, redundantní systémy a pravidelné testování pomoci minimalizovat provozní rizika. Měly by být také zavedeny postupy a interní kontrolní mechanismy pro řešení regulačních rizik a rizik souvisejících s dodržováním předpisů.
Pokud obchodujete na svůj účet a s vlastními penězi, může se vám právě řečené zdát jako nesmysl. Ale zkuste si představit, že máte na účtu milióny či desítky miliónů a najednou začnete nad riziky přemýšlet úplně jinak.
 
3. Monitorování a dohled
Průběžné monitorování a dohled jsou zásadními součástmi účinného plánu řízení rizik. Sledování tržních podmínek, obchodních aktivit a výkonnosti systému v reálném čase může pomoci odhalit potenciální rizika a přijmout rychlá opatření. Automatická upozornění a hlášení výjimek mohou pomoci při identifikaci neobvyklých obchodních vzorců, systémových anomálií a potenciálních porušení předpisů.
 
Závěr
Mám takový názor, že v dynamickém světě algo obchodování je robustní plán řízení rizik nezbytný pro ochranu každého algotradera před potenciálními finančními ztrátami a regulačními nástrahami. Pochopením souvisejících rizik, zavedením strategií jejich zmírňování, průběžným monitorováním obchodních aktivit a pravidelnou revizí plánu mohou obchodníci s jistotou procházet složitým prostředím algoritmického obchodování. Nezapomeňte, že úspěch v algo obchodování přesahuje samotné obchodní strategie. Závisí také na pevném základu řízení rizik.
 
Šťastné obchodování,
Martin Malý